Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

ŠK činnosť

 

Pracovno-technická oblasť

M
e
s

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

9.

Kultivovať základné a hygienické návyky

1. Sebaobsluha
2. Poriadok na stole, v šatni
3. Osobná hygiena

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Tréning
Hodnotenie

10.

Vedieť spolupracovať so skupinou

1. Spoločná práca – jeseň
2. Využitie prírodného materiálu – lepenie, strihanie

Výstava
Individuálny prístup
Spoločné podujatie

11.

Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností

1. Práca s rôznym materiálom
2. Zhotovenie darčekov
3. Rozvoj jemnej motoriky - modelovanie

Individuálny prístup
Vlastná práca
Výstava prác
Tvorivá dielňa

12.

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele

1. Poznávanie rôznych profesií
2. Úcta ku každému povolaniu
3. Časti ľudského tela

Individuálny prístup
Modelovanie
Hry
Rozhovor

1.

Získať základné zručnosti v tvorbe

1. Maska na karneval
2. Výzdoba triedy
3. Darčeky pre nastávajúcich prvákov

Vysvetlenie
Povzbudenie
Tvorivá dielňa
Prezentácia

2.

Získať základy zručnosti potrebných pre praktický život

1. Varenie jednoduchých jedál
2. Modelovanie
3. Poriadok medzi hračkami

Individuálny prístup
Povzbudenie
Výstava
Besiedka

3.

Význam a radosť z ľudových tradícií

1. Veľkonočné tradície
2. Maľovanie kraslíc – rôzne techniky
3. Maľovanie ľudových prvkov

Rozhovor
Vysvetlenie
Tréning
Hodnotenie
Výstava prác

4.

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

1. Príprava záložky
2. Leporelo – presnosť a čistota práce

Vysvetlenie
Rozhovor
Hodnotenie

5.

Získavať základy zručnosti pre zdravie

1. Zber liečivých rastlín
2. Zhotovenie čiapky

Vychádzky
Rozhovor
Vysvetlenie

6.

Udržovanie svojho okolia v čistote

1. Oprava hračiek, lepenie, ukladanie
2. Výstava prác

Rozhovor
Vysvetlenie
Hodnotenie

 


Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

M
e
s

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

9.

Rozvíjať schopnosť, relaxovať

1. Loptové hry
2. Atletická súťaž
3. Praktické uplatňovanie vedomostí o prvej pomoci
4. Prechádzky

Vysvetlenie
Motivácia
Povzbudenie
tréning

10.

Radosť z pohybu

1. Športové hry
2. Prechádzky
3. Futbal
4. Branné hry

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Aktivizácia

11.

Bezpečnosť pri zimných hrách

1. Prvá pomoc
2. Dopravné prostriedky
3. Zimné športy

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Pozorovanie
Súťaž

12.

Pochopiť význam pravidelného pohybu

1. Otužovanie
2. Zimné hry
3. Skupinové hry

Individuálny prístup
Vysvetlenie
súťaž

1.

Rozvíjať športový talent a schopnosti

1. Basketbal
2. Stolný tenis
3. Kolektívne hry

Individuálny prístup
Povzbudenie
Vysvetlenie
Tréning

2.

Význam trpezlivosti a vytrvalosti

1. Hry zručnosti
2. Súťaž pravidiel cestnej premávky
3. Sledovanie premávky

Individuálny prístup
Pozorovanie
Súťaž
motivácia

3.

Hranice tvrdosti a pravidlá pri športových hrách

1.       Turistická vychádzka
2.       Orientácia v prírode
3.       Kolektívne športové hry

Individuálny prístup
Motivácia
Vytrvalosť
Súťaž

4.

Význam disciplíny a dodržiavania pravidiel

1. Používanie športového náradia
2. Pozorovanie premávky
3. Súťaž v atletike

Individuálny prístup
Motivácia
Pokyny
Tréning

5.

Cvičením a pohybom posilniť zdravý vývin organizmu

1. Cvičenie v prírode
2. Športové a loptové hry
3. Branná hra
4. Turistická vychádzka

Individuálny prístup
Motivácia
Aktivizácia
Povzbudenie

6.

Prehlbovať poznanie základných dopravných značiek a správanie na cestách

1. Branno-dopravná súťaž
2. Loptové a športové hry

Motivácia
Individuálny prístup
Povzbudenie
vyhodnotenie


Esteticko-výchovná oblasť

M
e
s

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

9.

Estetická úprava a skrášľovanie školského prostredia

1. Maľovanie, kreslenie, výzdoba
2. Hudobno-pohybové hry
3. Tvorivé hry
4. Sledovanie rozprávok

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Výtvarné práce
Výstava prác
Dramatizácia

10.

Rozvíjať talent a špecifické schopnosti

1. Netradičné výtvarné techniky
2. Hudobno-pohybové hry
3. Povesti a báje

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Tréning
Motivácia
Vlastná práca

11.

Rozvíjať tvorivé schopnosti a zručnosti, úcta k starším

1. Nácvik ľudových piesní
2. Príprava kultúrneho programu
3. Výtvarné práce
4. Dramatizácia rozprávky

Ukážky
Vysvetlenie
Povzbudenie
Motivácia
Film

12.

Kultúrne vyjadrovanie, spôsob správania a pristupovanie

1. Výtvarné práce – výzdoba
2. Ľudové zvyky – Mikuláš
3. Vianoce – tradície, darčeky
4. Koledy

Individuálny prístup
Motivácia
Besiedka
Tvorivé dielne

1.

Rozvíjať základy vo vzťahu k umeniu

1. Spevácka súťaž
2. Príprava darčekov pre budúcich prvákov
3. Kreslené rozprávky

Individuálny prístup
Motivácia
Povzbudenie
Výstava prác
Súťaž

2.

Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote

1. Tematická vychádzka
2. Počúvanie a nácvik piesne o zime
3. Moje obľúbené filmy a rozprávky

Individuálny prístup
Pozorovanie
Motivácia
Vysvetlenie

3.

Estetické vyjadrenie k prírode

1. Jarné kvety – maľba
2. Hudobno-pohybové hry
3. Marec mesiac knihy

Povzbudenie
Motivácia
Vlastná práca
Besiedka

4.

Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote

1. Maľovanie, kreslenie, lepenie z prírodného materiálu
2. Rozprávky o prírode
3. Rozoznávanie zvieracích hlasov

Individuálny prístup
Pozorovanie
Motivácia
Sluchové vnímanie

5.

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí

1. Deň matiek
2. Výtvarné práce
3. Návšteva filmového predstavenia

Individuálny prístup
Motivácia
Povzbudenie

6.

Rozvíjanie talentu

1. Maľovanie – na asfalt
2. Hudobno-pohybové hry

Individuálny prístup
Povzbudenie
vyhodnotenie


Spoločensko-vedná oblasť

M
e
s

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

9.

Spolurozhodovanie o živote v skupine

1. Spolupráca
2. Zodpovednosť v oddelení
3. Dodržiavanie školského poriadku
4. Súťaž v čistote

Individuálny prístup
Motivácia
Hry na dôveru

10.

Rozvíjať základné zručnosti, sebahodnotenie, sebamotivácie

1. Emócie – silné, slabé, hnev
2. Stránky osobnosti – trpezlivosť, hnev
3. Základy slušného správania

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Povzbudenie
Dramatizácia
Hranie rolí
Hry na úprimnosť

11.

Vypočuť si opačný názor

1. Vedenie rozhovoru
2. Diskusia – dialóg, monológ

Aktivačné hry
Sebahodnotenia
Tréning
vysvetlenie

12.

Využívať všetky dostupné formy komunikácií

1. Práca s počítačom
2. Práca s detskou literatúrou
3. Práca s časopismi
4. tradície

Individuálny prístup
Vlastná práca
Tréning
Prezentácia
Filmové ukážky

1.

Rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy správania sa

1. vulgarizmy
2. komunikácia
3. spolužitie bez násilia

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Aktivačné hry

2.

Obhajovať si svoj názor

1. správanie sa v divadle
2. cestovanie
3. správanie sa v škole

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Hranie rolí
povzbudzovanie

3.

Prejavovať úctu k starším

1. moja rodina
2. úcta k starším
3. úcta k spolužiakom
4. vlastné zážitky

Individuálny prístup
Hry na rodinu
Film
Rozprávka

4.

Vedieť samostatne riešiť jednotlivé konflikty

1. čo je konflikt – z čoho vzniká
2. správanie
3. vzťah k spolužiakom

Individuálny prístup
Dramatizácia
Vysvetlenie
Hry na riešenie Konfliktov

5.

Posilniť základ hrdosti k národom a štátnej príslušnosti

1. Slovensko v Európe
2. Slovensko vo svete
3. Úspechy Slovenských športovcov a umelcov

Výtvarné práce
Tvorivá dielňa
Film
Rozprávka

6.

Pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základy slobôd

1. Práva dieťaťa
2. Šikanovanie
3. Diskriminácia
4. Spoločnosť bez násilia

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Hry na dôveru


Prírodovedno-enviromentálna oblasť

M
e
s

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

9.

Pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia

1. Poznávanie zvierat, rastlín v regióne
2. Šetrenie energiami – voda
3. Triedenie odpadu

Vychádzky
Exkurzie
Vysvetlenie
Spoločná práca
Prezentácia

10.

Zmeny v prírode a nevyhnutnosť ochrany prírody

1. Pozorovanie jesennej prírody
2. Zber papiera a využitie odpadu

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Motivácia
Aktivizácia
Ekologické hry

11.

Rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

1. Starostlivosť o izbové kvety
2. Poznávanie a rozprávanie o živote zvierat a vtákov
3. Kŕmenie zvierat

Motivácia
Vysvetlenie
Individuálny prístup
Vychádzka

12.

Ochrana životného prostredia

1. Tematická rozprávka
2. Rozlišovanie stôp v snehu

Vysvetlenie
Hranie rolí
Vychádzka
Film

1.

Pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

1. Nalepovanie obrázkov potravín
2. Podstata zdravia a príčiny ochorenia

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Hranie rolí
Dramatizácia
Beseda – návšteva zdravotného strediska

2.

Poznať základné princípy zdravého životného štýlu

1. Stravovacie návyky
2. Prvá pomoc
3. Obliekanie podľa ročných období

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Súťaž
Vlastná práca

3.

Základy ochrany jarnej prírody

1. Potravinová pyramída
2. Význam lesov pre človeka
3. Poznávanie jarných kvetín a ich význam
4. Poznávanie liečivých rastlín

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Ukážky
Vychádzky
Vlastná práca

4.

Princípy zdravého životného štýlu

1. Význam lesov pre človeka
2. Poznávanie stromov
3. Znečisťovanie vodných tokov

Individuálny prístup
Vysvetlenie
vychádzky

5.

Ochraňovať a tvoriť prírodné a životné prostredie

1. Chránené rastliny a stromy
2. Zásady starostlivosti o zvieratá
3. Poznávanie a zbieranie rastlín
4. Ochrana pred infekčnými chorobami

Individuálny prístup
Vysvetlenie
Ukážky
Encyklopédia
Vychádzky
Súťaž

6.

Poznávanie chránených oblastí a nebezpečenstva v prírode

1. Nedotýkať sa zvierat
2. Správanie sa v prírode

Motivácia
Vysvetlenie
Obrázky
vychádzky

 

Dodatok

Výchovný program je možné zmeniť a doplniť podľa potreby a tematických aktualít.


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.