Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

História školy

História školy

 

Škola v Rasticiach ( Zlaté Klasy) bola založená v roku 1901. Postavil ju Hubert František. Škola bola postavená z darov: Rastíc, Dolných Janíkov, Čenkoviec, Horných Janíkov, Tonkoviec, Oľdze, Masloviec a darov kostola. Od založenia školy učili nasledovní učitelia:

V I. ročníku  bolo 58 žiakov - vyučoval Ádam Hantos.

V II. ročníku  bolo 47 žiakov – vyučovala Erdődy Elza rodená Buday Elza.

V III. ročníku bolo 60 žiakov – vyučovala Mihálovics Anna.

V ročníkoch IV., V.,  a VI. bolo 75 žiakov – vyučoval Erdődi Tivadar.

Ádam Hantos bol učiteľom až do školského roku 1938/1939. Meno bývalého riaditeľa Ľudovíta Lefflera sa objavuje v školskom roku 1951/ 1952 ako učiteľ IV. ročníka. Riaditeľom sa stáva od roku 1963 až do januára 1990. Od 1. februára 1990 sa stáva riaditeľkou Mária Trenčíková. Bola riaditeľkou  Základnej školy v Zlatých Klasoch do roku 1995. Juraj Šándor sa stal riaditeľom od školského roku 1995/1996 a bol riaditeľom 10 rokov. Teraz je riaditeľkou školy Etela Farkašová , ktorá nastúpila do funkcie v školskom roku 2006/2007.

 

Profil školy

Veľkosť  školy, charakteristika školy  

         ZŠ, Hlavná 25, 930 39 Zlaté Klasy je plnoorganizovaná základná  škola s právnou subjektivitou. Nachádza sa v oblasti medzi Sencom a Šamorínom, Bratislavou a Dunajskou Stredou. Ako štátna škola kvalifikovane plní úlohy  na úseku, primárneho a nižšieho stredného vzdelávania. Do školy dochádzajú v malom počte aj žiaci z Nového života, Čenkoviec, Janík aj z Hubíc. Má 17 tried, dve oddelenie ŠKD. Základná škola je rozložená v dvoch budovách. V prednej budove je vyučovanie pre žiakov 1. a 2. ročníka. Druhá budova je jednoposchodová, v prevádzke je  od roku 1983. Nachádza sa  v peknom prostredí v centre obce, areál školy je rozsiahly. Tvorí ho veľký priestranný školský dvor s viacúčelovým ihriskom a novovybudovaným doskočiskom.

Základná škola využíva:-  hlavnú budovu, ktorá sa nachádza vzadnej časti areálu

 • triedy

 • 2 počítačové učebne – 12 + 16 počítačov pripojených na internet

 • odborná  učebňa cudzích jazykov s interaktívnou tabuľou

 • interaktívne triedy

 • ŠKD

 • telocvičňu

 • školskú jedáleň pri ZŠ

 • školský areál

 • viacúčelové ihrisko v areáli školy

 

       Škola  je orientovaná na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, v ktorých chceme aj v budúcnosti pokračovať. 

Charakteristika žiakov

                Školu navštevujú žiaci  z našej obce a z časti obce Nový Trh,  ale aj žiaci z Čenkoviec, Janík, Nového Života a Hubíc. V škole sú zriadené všetky ročníky základnej školy. V každom ročníku sú dve triedy, okrem ôsmeho a deviateho ročníka.  Počet tried je  sedemnásť. Počet žiakov školy má klesajúcu tendenciu. Pohybuje sa v rozmedzí 382-372  žiakov.   Priemerný počet žiakov v triede je 21 - 22 žiakov.  Skladba žiakov v triedach je z pohľadu sociálneho i intelektuálneho rozmanitá. Väčšina žiakov dosahuje priemerný prospech. Žiaci sa aktívne zapájajú do krúžkovej a   mimoškolskej činnosti. Na škole máme 16-18 krúžkov a to rôznymi zameraniami.  Medzi žiakmi školy sú aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, začlenení  v bežných triedach, žiaci so špecifickými poruchami učenia a žiaci pochádzajúci zo sociálne  znevýhodneného  prostredia.   Ich  prácu sleduje triedny učiteľ a  výchovný poradca.

Vyučujúci, ktorí majú v triedach žiakov so ŠVVP, sú oboznámení s touto skutočnosťou a dodržiavajú osobitný postup na vyučovaní ( pri písaní diktátov, testov, pri samostatnej práci  žiakov...), ďalej dodržiavajú pokyny na klasifikáciu a hodnotenie týchto žiakov. Úzko spolupracujú  s rodičmi, s výchovným poradcom a CPPPaP.

 No  máme i žiakov, ktorí už počas školského veku dosahujú mimoriadne výsledky, a to predovšetkým v športovej oblasti, napr. malý a veľký futbal,   mimoriadne dobré výsledky sme mali aj vo florbale.  Absolventi našej školy sú žiakmi gymnázií  a stredných odborných škôl .

Charakteristika pedagogického zboru

                Naši pedagógovia sú kvalifikovaní a neustále si podľa potrieb a záujmu zvyšujú svoju odbornosť ďalšími vzdelávaniami. Vzdelávanie našich zamestnancov je systematicky plánované, aby  nebol narušený   vyučovací proces a  vyučovacie hodiny boli odučené odborne. V oblasti vyučovania cudzích jazykov máme nedostatok kvalifikovaných učiteľov, no chýbajú nám napr. kvalifikovaní učitelia matematiky, fyziky a výchovných predmetov.

Kolektív pedagogických zamestnancov tvorí 22 pedagógov. V ŠKD pracujú 2 vychovávateľky. Väčšina pedagogických zamestnancov má pedagogickú aj odbornú spôsobilosť.  Na ročníkoch 1.- 4. sú pedagógovia plne kvalifikovaní, na ročníkoch  5. – 9. sú kvalifikovaní na hlavné vyučovacie predmety. Nekvalifikovaní sú na výchovné predmety.  Na škole pôsobí výchovný poradca, správca počítačovej siete, technik BOZP, koordinátor drogovej prevencie,  environmentálnej výchovy, koordinátor prevencie bezpečnosti na škole, koordinátor výchovy k ľudským právam a prevencie sociálno-patologických javov.  Pedagógovia pôsobia aj ako vedúci rôznych  záujmových útvarov.

Na škole funguje školská knižnica, ktorú navštevujú žiaci aj z prvého stupňa. Pedagógovia robia rôzne súťaže medzi triedami napr.  na čitateľskú gramotnosť. Pedagógovia školy predstavujú stabilizovaný, odborne i pedagogicky kvalifikovaný a profesionálny pedagogický zbor, ktorý má snahu ďalej odborne a profesijne rásť, využívať možnosti ďalšieho vzdelávania, prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie s cieľom zvyšovať úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.  Významná je aj práca poradných orgánov školy: predmetové komisie a metodické združenia, ktoré sa stali výborným pomocníkom pri zabezpečovaní úloh školy.

Výchovný poradca školy zabezpečuje činnosti súvisiace s prijímaním žiakov na stredné školy.

Okrem tejto hlavnej úlohy spolu s vedením školy  sleduje a riadi činnosť žiakov so ŠVVP. Úzko spolupracuje s rodičmi, CPPPaP  v Dunajskej Strede.

Spoločne s triednymi učiteľmi rieši výchovno-vzdelávacie problémy žiakov a na ich riešenie pozýva  rodičov.  Spoločne sa snažia nájsť východiská.

Na škole sa organizujú rôzne aktivity. K najobľúbenejším patria besedy, prezentácie, tvorba výstav, súťaže,  Tvorivé dielne, Deň otvorených dverí, Športový deň, Zábavné popoludnie( súťaž Človeče nehnevaj sa, Puzle), Kolobežky na cestách - dopravná výchova. Organizujeme 5- dňový lyžiarsky  aj plavecký kurz, kde si žiaci osvoja základy lyžovania i plávania.,

Našou hlavnou úlohou je zabezpečiť kvalitnú prípravu pedagógov na riešenie problémového správania žiakov, na pomoc smerom k žiakom so ŠVVP. Škola vytvára podmienky pre odborný a osobnostný rast a ďalšie vzdelávanie zamestnancov. V oblasti environmentálnej činnosti realizujeme 2x do roka  separovaný zber.  Koordinátor  environmentálnej výchovy pripravuje počas celého roka pre žiakov rôzne aktivity napr. Deň Zeme, Týždeň zdravej výživy, sadenie zelene.....

 

Vedenie školy považuje nasledovné úlohy za  prioritné:

 • prípravu pedagogických zamestnancov na prvú a druhú atestačnú skúšku,

 • zdokonaliť zručnosti pedagogických zamestnancov v ovládaní práce na PC s cieľom využívať IKT vo vzdelávacom procese,

 • motivovať pedagogických zamestnancov na neustále sebavzdelávanie sa, vzdelávanie a zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti,

 • prípravu pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny učiteľ, predseda predmetovej komisie, koordinátor,

 • prípravu pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými technickými prostriedkami – výpočtová technika, multimédiá a pod.,

 • zaviesť vyučovanie na interaktívnej tabuli,

 • sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied,

 • zúčastniť sa rôznych aktuálnych školení, ktoré sú organizované  MPC, AITEC,  OXICO....

 

 

 

  


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.