Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným.

Rady rodičom

Psychológovia rozoznávajú štyri oblasti spôsobilosti dieťaťa pre nástup do prvého ročníka základnej školy.
Sú to:

  • Telesná spôsobilosť - kvalitatívna premena telesnej stavby dieťaťa – predĺženie končatín, zmenšenie hlavy, zmenšovanie tukovej vrstvy a nástup druhej dentácie, teda vypadávanie mliečnych zubov. A samozrejme výška a váha dieťaťa.
  • Mentálna spôsobilosť - prechod dieťaťa od hry k vytrvalému výkonu s konkrétnym cieľom, k vedomiu povinnosti a zodpovednosti. Dieťa prejavuje záujem o nové poznatky, o písmená, číslice. Ma vyhranenú lateralitu – je pravák alebo ľavák.
  • Sociálna spôsobilosť – vyvinutá potreba dieťaťa stretávať sa s inými deťmi, schopnosť podriadiť sa záujmom iných deti, a schopnosť začleniť sa do skupiny.
  • Emocionálna spôsobilosť - dosiahnutie emocionálnej stability, ústup impulzívnych reakcií a nadmernej vzrušivosti. (Nehádže sa o zem, nekope okolo seba a pod., ak sa mu nevyhovie). Práve rodičia ako prví by sa mali snažiť aby ich dieťa bolo emocionálne vyrovnané, lebo emocionálna vyrovnanosť, ktorá sa nadobúda v rannom detstve, pôsobí nielen ako účinná ochrana pred stresom, alebo iným záťažovým situáciám, ale aj ako prevencia a bariéra proti rôznym závislostiam človeka v dospelosti.


Zmena prostredia, zmena učiteľov, zmena kamarátov a pribúdajúce povinnosti, to všetko je pre začínajúceho žiaka príliš veľká záťaž. Dieťa sa musí prispôsobiť novým pravidlám, musí sa naučiť veľa nových poznatkov. Malo by byť disciplinovanejšie, už nemá toľko času na oddych a relax ako v materskej škole. Práve preto nie všetci prváci sú schopní tieto nároky, ktoré sú na nich kladené v prvej triede, zvládať bez problémov.
Zrelosť dieťaťa pre školskú dochádzku zisťujú detský psychológ a lekár pri zápise do ZŠ. Rodič by mal už vtedy na základe vyšetrení oznámiť riaditeľovi školy, že chce odložiť začiatok povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa.
Ak dieťa je podľa výsledkov z pedagogicko-psychologickej poradne dostatočne zrelé na školskú dochádzku, ale rodič aj napriek tomu chce odložiť nástup svojho dieťaťa do prvého ročníka základnej školy, musí si podať žiadosť o odklad školskej dochádzky, ktorú si sám napíše a adresuje riaditeľovi školy. Doloží pri tom správu z pedagogicko-psychologickej poradne a uvedie dôvod, pre ktorý nástup dieťaťa do školy odkladá. Medzi dôvodmi môže byť napríklad silná citová väzba na rodičoch, vážny rodinný dôvod alebo potvrdenie od detského lekára, ktorý neodporúča nástup dieťaťa do povinnej školskej dochádzky.
Riaditeľ školy predloží túto žiadosť pedagogickej rade školy a po zhodnotení buď začiatok povinnej školskej dochádzky žiaka preloží o rok neskôr alebo udané dôvody neakceptuje, nepovažuje za adekvátne a žiadosť rodiča zamietne. V takom prípade dieťa musí nastúpiť normálne do školy.
V prípade, že dieťa nebolo dostatočne zrelé (psychicky alebo fyzicky) a začne zaostávať vo viacerých oblastiach, môže sa rodič dohodnúť s riaditeľom základnej školy, že dieťa sa vráti naspäť do materskej školy. Dieťa tam bude normálne pokračovať v dochádzke a do základnej školy nastúpi riadne v nasledujúcom školskom roku. Možnosť prerušiť školskú dochádzku má rodič len v prvom polroku. V prípade, že dieťa bude mať problémy v druhom polroku prvého ročníka, bude klasifikované z predmetov ako nedostatočné a bude musieť opakovať prvý ročník.


.: Coded by Rastislav Lipovský :.
.: Template by Arcsin :.